Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek Usług telefonicznych przez Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000372712 (zwaną dalej „Telepin”).
 2. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1) Cennik – zestawienie cen za Usługi telefoniczne;
  2) Karta z Kodem – karta zawierająca zabezpieczony Kod;
  3) Klient – podmiot korzystający z Usług telefonicznych lub żądający ich świadczenia dla zaspokojenia własnych potrzeb, który dokonał zakupu Kodu za pośrednictwem Serwisu www, w Punkcie sprzedaży, lub poprzez wpłacenie środków płatniczych bezpośrednio na konto bankowe Telepin;
  4) Kod – kombinacja znaków cyfrowych, odrębnie ustalana i wskazywana przy zakupie Usług telefonicznych każdemu Klientowi. Tonowe wprowadzenie Kodu przez Klienta przed wybraniem numeru docelowego, umożliwia korzystanie z zakupionych Usług telefonicznych do wysokości Nominału Kodu;
  5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6) Nominał Kodu – wyrażona w złotych wartość Usług telefonicznych, z których może skorzystać Klient nabywając dany Kod;
  7) Numer dostępowy – numer podany przez Telepin, po uzyskaniu połączenia z którym Klient ma możliwość skorzystania z Usługi telefonicznej oraz wyboru numeru docelowego;
  8) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
  9) Punkty sprzedaży – punkty sprzedaży podmiotów współpracujących z Telepin, w których sprzedawane są Karty z Kodem. Lista Punktów sprzedaży zamieszczona jest w Serwisie www;
  10) Regulamin – niniejszy dokument;
  11) Serwis www – strony internetowe działające pod adresem www.telepin.pl zawierające informacje na temat Usług telefonicznych, oraz mechanizmy umożliwiające zakup i doładowanie Kodu;
  12) Usługi telefoniczne – publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne polegające na ustanawianiu połączeń pozwalających na dwukierunkową łączność głosową, w tym również w technologii Voice over Internet Protocol (VoIP), wykonywane na rzecz Klientów przez uprawnionych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  13) Usługa Telepin Świat – Usługa telefoniczna umożliwiająca zestawianie połączeń z urządzeń Klienta, takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, wykonywanie zgodnie z Cennikiem Usługi Telepin Świat;
  14) Cennik Usługi Telepin Świat – zestawienie cen za Usługi Telepin Świat;
  15) Doładowanie – zwiększenie stanu środków na koncie Klienta, umożliwiające wykonanie Usługi telefonicznej.

§ 2. Zakres i jakość Usług telefonicznych

 1. Usługa Telepin Świat jest usługą przedpłaconą.
 2. Usługa Telepin Świat obejmuje połączenia z użytkownikami publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą, szczegółowo określone w aktualnym Cenniku Usługi Telepin Świat.
 3. Usługa Telepin Świat świadczona jest z jakością nie gorszą niż przewidziana dla technologii Voice over Internet Protocol (VoIP), zgodnie z możliwościami technicznymi uprawnionego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który wykonuje Usługi telefoniczne na rzecz Klientów.

§ 3. Aktywacja, dostęp i Doładowanie Usługi Telepin Świat

 1. Dostęp do Usługi Telepin Świat następuje poprzez Numer dostępowy 22 503 30 33, lub 800 033 033, 800 033 900, 800 900 222 i jest możliwy wyłącznie po dokonaniu aktywacji przez pracownika Telepin Usługi Telepin Świat, dla wskazanego przez Klienta numeru telefonu komórkowego, lub stacjonarnego. Połączenia wykonywane na numer 800 033 033, 800 033 900, 800 900 222 obciążają dodatkowo konto Klienta opłatą w wysokości 5 groszy za każdą minutę połączenia i są dostępne wyłącznie z telefonów stacjonarnych.
 2. Aktywacja Usługi Telepin Świat odbywa się poprzez zlecenia ustne Klienta dokonane po wykonaniu połączenia na numer infolinii: 22 503 32 25, lub 801 880 006, lub po wysłaniu zlecenia na adres e-mail: telepinswiat@telepin.pl. W przypadku połączenia telefonicznego Usługa Telepin Świat jest aktywowana natychmiast; w przypadku zlecenia wysłanego drogą elektroniczną, do końca dnia roboczego, następującego po wysłaniu zlecenia.
 3. Doładowanie konta Klienta w Usłudze Telepin Świat odbywa się poprzez wpłatę środków płatniczych na konto bankowe Telepin o numerze 33 1090 1841 0000 0001 1509 0363, prowadzone w Santander, 7 oddział w Warszawie, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa. Wysokość jednorazowej wpłaty obejmuje dowolną wartość kwotową, nie powinna jednak przekraczać 2000 PLN. Zasilenie konta Klienta ma miejsce nie później, niż do końca dnia roboczego, następującego po dniu wpłaty na konto bankowe Telepin środków płatniczych.
 4. Doładowanie konta Klienta w Usłudze Telepin Świat odbywa się także poprzez doładowanie konta za pomocą Kodu. W przypadku korzystania z Kodu konieczne jest uzyskanie przez Klienta od Telepin numeru konta Klienta. Doładowanie konta Klienta w Usłudze Telepin Świat odbywa się poprzez wybór numeru 22 503 32 25, lub 801 880 006, podanie numeru konta Klienta i Kodu doładowującego.
 5. Klienci mogą nabywać Kody:
  1. w postaci elektronicznej poprzez sklep internetowy prowadzony przez Telepin w Serwisie www, w którym płatności mogą być dokonywane:
   • kartą kredytową, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek wskazany przez Telepin.
   • za pomocą wskazanych przez Telepin połączeń do numerów o podwyższonej opłacie;
  2. na Kartach z Kodem dostępnych w Punktach sprzedaży.
 6. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia na Kod w postaci elektronicznej jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i wysłanie go przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych w Serwisie www.
 7. Płatności kartą kredytową można dokonywać w Serwisie www za pomocą kart kredytowych: Visa, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Transakcje są autoryzowane w Systemie eCard.
 8. Płatności przelewem w Serwisie www można dokonać za pomocą następujących przelewów bezpośrednich: mTransfer (mBank), Płacę z iPKONET (PKO BP), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Pekao24Przelew (Bank Pekao), PeoPay (Bank Pekao S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski), Płacę z iPKO (PKO BP), Płacę z iKO (PKO BP), Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Millennium (Millennium Bank), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Płać z T-Mobile (T-Mobile Usługi Bankowe), DB Transfer (Deutsche Bank PBC), Idea paylink (Idea Bank), Volkswagen Bank Direct (Volkswagen Bank), eTransfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy), Płacę z Plusbank (Plusbank). Transakcje są autoryzowane w Systemie eCard.
 9. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma drogą e-mailową Kod o zamówionej wartości oraz Numery dostępowe.
 10. Kod w postaci elektronicznej oraz na Karcie z Kodem jest ważny przez 100 dni od daty pierwszego użycia.

§ 4. Zakres obsługi serwisowej

W ramach obsługi serwisowej Telepin zapewnia:

 1. obsługę telefoniczną pod numerami 22 503 32 25, lub 801 880 006 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00;
 2. możliwość uzyskania całodobowej informacji dotyczącej aktualnego Cennikiem Usługi Telepin Świat oraz świadczonych Usług telefonicznych w Serwisie www.

§ 5. Opłaty

 1. Z tytułu świadczonej Usługi Telepin Świat Telepin pobiera opłaty według obowiązującego Cennika Usługi Telepin Świat. Za korzystanie z Usługi Telepin Świat nie są pobierane opłaty abonamentowe.
 2. Aktualny Cennik Usługi Telepin Świat jest publikowany na stronach internetowej www.telepin.pl.
 3. Telepin zastrzega sobie prawo zmiany Cennika Usługi Telepin Świat, który będzie publikowany na stronie internetowej www.telepin.pl i w Regulaminie. W razie zmiany cen Usługi Telepin Świat Telepin będzie informował o tym fakcie przez opublikowanie nowego Cennika Usługi Telepin Świat, w trybie o którym mowa powyżej z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia.

§ 6. Zakres odpowiedzialności Telepin

 1. Telepin nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi Telepin Świat na czas inspekcji technicznych lub konserwacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych dokonywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonujących Usługi telefoniczne lub inne upoważnione podmioty z wyłączeniem Klientów będących Konsumentami.
 2. Telepin nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem Kodu osobom trzecim przez Klienta.
 3. Telepin nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane przesłaniem Kodu na błędnie podany przez Klienta adres e-mailowy.
 4. Telepin nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za nie działanie lub niepoprawne działanie sklepu internetowego w Serwisie www związane z nie działaniem lub niepoprawnym działaniem sieci Internet oraz innymi przyczynami niezależnymi od Telepin.

§ 7. Cennik Usługi Telepin Świat

 1. Koszt połączenia w Cenniku Usługi Telepin Świat odnosi się do jednej minuty. Naliczanie opłaty za połączenie następuje co 15 sekund.
 2. Koszt połączenia zależy od wybranego kierunku (kraju) oraz od rodzaju połączenia: a) na telefony stacjonarne, b) na telefony komórkowe.
 3. Cennik Usługi Telepin Świat jest dostępny na stronie internetowej www.telepin.pl.

§ 8. Reklamacje

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Telepin Świat lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu jej świadczenia.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres korespondencyjny Telepin S.A, ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa, telefonicznie pod numerem 22 503 32 25, lub 801 880 006, a także pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez Biuro Obsługi Klienta Telepin, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres telepin@telepin.pl, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 3. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie na adres siedziby Telepin, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, wymaga potwierdzenia przez Telepin w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Telepin.
 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Telepin, upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
 5. Reklamacja powinna określać: 1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby; 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 4) numer Kodu (o ile jest potrzebny); 5) datę nabycia lub datę pierwszej aktywacji Kodu (o ile jest potrzebna); 6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty; 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności; 8) podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 6. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa telefoniczna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Telepin rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 7. Telepin udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacja nie rozpatrzona w tym terminie uznawana jest za uwzględnioną.
 8. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  1) nazwę jednostki Telepin rozpatrującej reklamację;
  2) powołanie podstawy prawnej;
  3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  4) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
  5) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
  6) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego;
  7) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Telepin, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 9. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  1) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  2) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.
 10. Klient ma prawo w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym (o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego).
 11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Telepin Klientowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości kwoty, o którą pomniejszona została wartość Kodu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem reklamowanej usługi telefonicznej, powiększona o 1/10 jej wartości.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie wartości Kodu, którego dotyczyła reklamacja

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Telepin informuje Klienta, że dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Telepin S. A z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach statutowych, dla świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług (m. in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom. Telepin może przesyłać Klientowi materiały reklamowe, oferty i inne informacje od podmiotów współpracujących z Telepin.
 2. Telepin informuje Klienta, iż dla celów naliczania opłat oraz dla celów rozliczeń międzyoperatorskich będą przetwarzane dane transmisyjne obejmujące m. in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia oraz dane o jakości połączenia. Powyższe dane będą przetwarzane w okresie wykonywania Usług telefonicznych, a po zakończeniu ich wykonywania w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia, lub wykonywania zadań przewidzianych w przepisach prawa.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Telekomunikacyjnego i przepisów wykonawczych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2021 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronach internetowych www.telepin.pl.