Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki TELEPIN S.A. z siedzibą w Warszawie ,ul. Tytusa Chałubińskiego 8, zarejstrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372712 9 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art.398,art 399 w związku z art 402’1 , art. 402’2 oraz art. 402’3 Kodeksu Spółek Handlowych ( dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajen Walne Zgromadzenie na dzień 25 października 2021r. na godz 12:00 w Warszawie w kancelarii Notarialnej Agaty Banasik, adres: Plac Zbawiciela 5/8 00-651 Warszawa  

Z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd TELEPIN S.A. z siedzibą we Warszawie (nr KRS: 0000372712, dalej jako: „Spółka”) niniejszym wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, adres: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa w celu dokonania wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji powinny być złożone najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.